Blog > Komentarze do wpisu

LIST OTWARTY

Poznań, 20 grudnia 2009 roku

 

 

Sławomir Hinc

zastępca prezydenta Miasta Poznania

ds. oświaty i kultury

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie wobec sytuacji wykluczających konsultacji społecznych Karty „Kulturalny Poznań”, będącej elementem przygotowań Strategii „Poznań 2030”. Konsultacje te odbyły się niestety bez wiedzy większości poznańskich organizacji pozarządowych – zaproszono na nie tylko wybranych według niejasnego klucza przedstawicieli a znaczna część zainteresowanych dowiedziała się o nich dopiero po fakcie. Taka sytuacja stoi w sprzeczności wobec zapisów Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. Karta ta określa podstawowe zasady współpracy organizacji z samorządem, wśród których wymienia partnerstwo, pomocniczość, efektywność i jawność. Jako główny cel wskazuje potrzebę współpracy i dialogu, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Tymczasem Urząd Miasta nieraz udowadniał, że są to zapisy jedynie deklaratywne, nie mające odzwierciedlenia w praktyce.

Jako środowisko pozainstytucjonalnych twórców poznańskiej kultury nie akceptujemy tworzenia strategii rozwoju kultury oraz podejmowania innych istotnych decyzji mających swoje konsekwencje w najbliższych dziesięcioleciach, bez naszego udziału i konsultacji z nami. Organizacje pozarządowe to przecież ważny element budowy kapitału społecznego i potencjału miast, wskazywany przez ekspertów jako jeden z filarów przyszłego kształtu kultury. Potwierdzają to doświadczenia europejskie. Dodatkowo trwające właśnie prace nad nowelizacjami ustaw związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej a także zapisy tzw. „Reformy Hausera” poszerzają pole możliwości działań trzeciego sektora i wskazują na ich wzrastający udział w procesach rozwoju oraz prowadzenia działalności kulturalnej. Co więcej, także w wypowiedziach lokalnych polityków spotykamy się z deklaracjami podkreślającymi wagę i efektywność działań organizacji pozarządowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie we wspomnianej strategii, w postaci zapisów Karty „Obywatelski Poznań”. Niestety deklaracje te mają nikłe odzwierciedlenie w codziennej praktyce samorządu, często ograniczając rolę organizacji do poziomu petenta, nie partnera.

Sytuacja fasadowego traktowania partnerstwa oraz kształtu konsultacji społecznych jest niestety stale powracającą praktyką procesów decyzyjnych władz miasta. Począwszy od nieprzejrzystych i mało efektywnych działań związanych z ubieganiem się Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, poprzez brak zdeterminowanych działań prowadzących do powstania w możliwie najbliższej przyszłości Centrum Kultury Nova Gazownia (oraz innych perspektywicznych dla rozwoju poznańskiej kultury projektów), aż do obecnych prac nad strategią rozwoju poznańskiej kultury. Zamiast tego, mamy do czynienia z „polityką rozbłysków” polegającą na chwilowym zapale nad kolejnymi społecznymi projektami. Niestety, mimo licznych deklaracji, głos niezależnych środowisk i mieszkańców Poznania ostatecznie okazuje się nieistotny, a obywatelskie inicjatywy przegrywają z bardziej atrakcyjnymi politycznie i medialnie nośnymi inicjatywami władz (jak wcielany w życie, mimo wielu sprzeciwów, projekt realizacji Festiwalu Rock In Rio).

Poznaniowi potrzeba wyrazistej polityki kulturalnej, czyli stwarzającego perspektywy rozwoju szeroko konsultowanego długofalowego planu. Potrzeba realnej strategii wywodzącej swój potencjał z miejscowych uwarunkowań, tradycji i kapitału społecznego, ale sięgającej w przyszłość, otwartej na nowe inspiracje i budowanie kolejnych lokomotyw sukcesu. Tymczasem zaproponowana przez zespół złożony głównie z urzędników i szefów miejskich Instytucji Kultury Karta strategiczna „Kulturalny Poznań” nie spełnia swojej roli, będąc raczej zestawieniem już funkcjonujących w Poznaniu projektów (głównie tych realizowanych przez instytucje i osoby zaproszone do tworzenia karty), niż dokumentem strategicznym. Jeśli tylko tworzona strategia ma spełnić swoją rolę, taka sytuacja jest niedopuszczalna.

Dla dobra naszego miasta potrzeba nam współpracy ponad podziałami i szerokiego czerpania z inicjatyw powstających oddolnie, zarówno wśród organizacji, jak i mieszkańców Poznania. Między innymi dlatego założyliśmy Federację madeinpoznan.org – organizację parasolową, strażniczą i animacyjną – w ramach której chcemy inicjować nowe formy dialogu z samorządem, a także dbać o umacnianie współpracy i pozycji poznańskich organizacji pozarządowych funkcjonujących w sektorze kultury i sztuki. Wierzymy, że nasza działalność, daleka od jednostkowych interesów, służyć będzie szerokiemu gronu animatorów i twórców kultury. Zaraz po zakończeniu procesu rejestracji zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje do wspólnego działania na rzecz rozwoju kultury i społeczeństwa obywatelskiego.

Wobec zaistniałej sytuacji, w trosce o rozwój naszego miasta oraz partnerskich relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym postulujemy:

  1. powtórzenie konsultacji Karty „Kulturalny Poznań” oraz zmian w procedurze konsultacji kolejnych kart Strategii Poznań 2030 (konieczna możliwość wcześniejszego zapoznania się z dokumentami będącymi podstawą konsultacji, wyznaczenie terminu nadsyłania opinii oraz zawiadomienie o konsultacjach z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem);
  2. wstrzymanie uchwalenia w budżecie miasta na 2010 rok kosztów inwestycji związanych z organizacją w Poznaniu Festiwalu Rock In Rio i rozpoczęcie konsultacji społecznych w tej sprawie;
  3. większą transparentność działań Biura Poznań ESK 2016 (które obecnie razi niekompetencją i bezczynnością) oraz innych działań miasta zmierzających do uzyskania przez Poznań tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016;
  4. stworzenie struktury złożonej z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu, która stanowiłaby platformę informacyjno-konsultacyjno-doradczą dla tworzenia partnerskich relacji pomiędzy organizacjami i Urzędem Miasta (na wzór funkcjonującego przy Radzie Miasta Warszawy Forum Dialogu Społecznego wraz z branżowymi komisjami o odpowiednich kompetencjach opiniodawczo-doradczych);
  5. rewizji kształtu i praktyki działania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego – obecnie nie reprezentuje ona niestety głosu większości organizacji, konieczna jest w niej zmiana proporcji przedstawicieli magistratu w stosunku do ilości przedstawicieli organizacji, tak by organizacje miały w niej reprezentację większościową;

Wypełnienie powyższych postulatów, w naszym przekonaniu, doprowadzi do zainicjowania procesu jakościowej zmiany kształtu współpracy Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych. Ewolucji w kierunku relacji opartej na zasadach realnego partnerstwa, pomocniczości, efektywności i jawności (wywiedzionych z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), która stanowi warunek konieczny dla zrównoważonego, opartego na kapitale społecznym rozwoju Miasta Poznania.

 

Z wyrazami szacunku,

Federacja madeinpoznan.org

/Fundacja Mały Dom Kultury

Fundacja Tranzyt

Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych

Stowarzyszenie Artystyczne Usta Usta

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „Środek Świata”

Stowarzyszenie STARTER/

poniedziałek, 21 grudnia 2009, kulturapozainstytucja

Polecane wpisy

Komentarze
2009/12/21 00:53:44
Przedstawiamy list otwarty Federacji madeinpoznan.org dotyczący partnerstwa samorządu i organizacji pozarządowych przy tworzeniu lokalnej polityli kulturalnej oraz procesów decyzyjnych związanych z przyszłością poznańskiej kultury. Zapraszamy do komentowania i podpisywania się pod listem. Mamy nadzieję, że zyska on szerokie poparcie i przyczyni się do wprowadzenia nowych standardów partnerstwa na którym zyska Poznań i jego mieszkańcy. Jesteśmy oczywiście otwarci także na merytoryczne głosy krytyki, które mamy nadzieję przyczynią się do realnej dyskusji nad zawartymi w liście postulatami.
-
Gość: zbyszek, *.dynamic.gprs.plus.pl
2009/12/21 10:20:42
Wychodząc ze "spotkania/prezentacji" w UM o którym dowiedziałem sie przypadkiem i w ostatniej chwili, poinformowałem obecnych tam że jest to absolutnie niereprezentatywna grupa. Jak najszybciej stworzony list otwarty powinien trafić do prezydenta Hinca. To teraz uchwalane są budżety itp.
Mam jednak kilka uwag co do jego treści
Idea jest w 100 % OK. Nie wdawał bym sie jednak w konkretne tematy takie jak Nova Gazownia czy Rock in Rio. Moim zdaniem musielibyśmy się lepiej do tych dwóch zagadnień przygotować. Z racji że w samych władzach jest podział co do celowości i sposobu podejmowania decyzji w tych dwóch tematach. Skoncentrował bym się na reprezentacji środowiska, partnerstwie, sposobie wybierania takich zespołów jak ten złożony obecnie z "instytucjonalistów" od strategii2030. Co do Miejskiej Rady Pożytku Publicznego i w konsekwencji składów komisji nalezy sprawdzić jaka uchwała to reguluje. Moze jest to sejmowy dokument o współpracy z organizacjami i wtedy adresatem nie moze być Miasto, jażeli to leży w gestii Rady Miasta to koniecznie próbować zmieniać. Zresztą ta w/w Rada nie ma żadnego wpływu teraz na nic, a komisje sa zdominowane przez władzę.

-
Gość: ziemowit Gólski, *.icpnet.pl
2009/12/21 11:43:26
dziękuję za inicjatywę. Tak, Urząd Miasta nie powinien mieć oporów z zainicjowaniem powtórnego spotkania skoro aktywni mieszkańcy miasta mają ponownie taką potrzebę. Udrożnienie kanału komunikacji leży w podstawie naszej współpracy dlatego nie jedno takie spotkanie a szereg następnych, może bardziej tematycznie podzielonych powinien następować. Spotkania powinny być w jakiś sposób otwarte publicznie, mamy dzisiaj internet i relacje na żywo z takich spotkań a nawet innych z UM mogłyby przyczynić się do większego udziału społeczeństwa w życiu miasta. Myślę że UM na ponowne spotkanie z naszym sektorem nie powinien dać długo czekać. Jest teraz okres zimowy, wszyscy mamy więcej czasu, warto to wykorzystać by latem odpoczywać.
-
Gość: warszawa, *.internetdsl.tpnet.pl
2009/12/21 15:13:01
trzymamy kciuki. wiemy, że warto działać. nam się udało.
-
2009/12/21 16:47:33
Dzięki za inicjatywę. Władze Poznania zapominają o jednej prawdzie: miasto to ludzie! Zgadzam się z każdym słowem i cieszę się, że przedstawiacie konkretne postulaty. A co do głosów sceptyków - taki twór jak Miejska Rada Pożytku Publicznego istnieje na razie w niewielu miastach - mają to zmienić zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego. Skoro zatem działa ona wadliwie w takiej formie jakiej dotychczas istnieje, trzeba ten błąd naprawić. Nie załamujmy rąk i działajmy. Wszyscy uczymy się demokracji - samorządy też. Ustawy i uchwały też można zmieniać. To państwo jest dla ludzi, a nie ludzie dla państwa. Nie zgadzam się też z głosem, by nie operować konkretnymi przykładami. Skoro to kolejne przykłady zatykania uszu na społeczne głosy, braku debaty i decydowania w kuluarach to jak najbardziej popierajmy swoje postulaty konkretami. Joanna Stowarzyszenie ARTSPACE
-
Gość: Lech Mergler, st. My-Poznaniacy, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2009/12/23 01:33:16
Drodzy, list wasz jest jak najbardziej sluszny i potrzebny. To co sie przydarzylo z Karta "Kulturalny Poznan" nie jest przypadkowe. Nasze stowarzyszenie, dosc aktywne, nic nie wiedzialo o zadnych konsultacjach dotyczacych strategii w dziedzinie kultury. Dostalismy natomiast zaproszenie dot. zdrowia oraz opieki spolecznej, chociaz zajmujemy sie glownie gospodarka przestrzenna, zielenia i ekologia, zrownowazonym transportem oraz demokracja miejska. O konsultacjach w zakresie tych z kolei tematow w ogole nic nie wiemy.
Nasze doswiadczenie jest takie, ze prosic wladze to mozna dlugo i bezskutecznie. Jak sie da, to nalezy wymuszac posuniecia, ktore sa potrzebne i sluszne, najlepiej wspolnym dzialaniem licznych grup, srodowisk i organizacji. W tym przypadku, czyli w sprawie konsultowania poszczegolnych tematow wchodzacych w sklad projektu strategii rozwoju miasta, nalezaloby zbiorowo zażądać udostępnieni treści poszczególnych Kart oraz harmonogramu konsultacji. Najlepiej publicznie i od samej góry, tj. prezydenta. Jak to nic nie da, wystapic z wnioskiem o udostepnienie "Kart" i ewentualnych wynikow konsultacji (tych ktore byly) w trybie dostepu do informacji publicznej.
W imieniu naszego stowarzyszenia deklaruje pomoc i wspoludzial.
pozdrawiam
LM
PS Szczegolowe opinie ws kultury w Poznaniu i strategii rozwoju kultury przy nastepnej okazji. W jednym zdaniu daleko posuniety krytycyzm jest tu jak najbardziej na miejscu.
-
2010/01/05 21:29:10
Fundacja Bookarest w pełni popiera postulaty zrzeszenia MadeInPoznan. Bardzo cieszy, że trzeci sektor organizuje się i chce mieć realny wpływ na miejska politykę kultury. Konieczne jest wypracowanie w Poznaniu sensownego modelu współpracy miasta z ngo'sami, być może wzorowane na sprawdzonym modelu warszawskim.
W imieniu Fundacji Bookarest - Przemysław Wiśniewski, prezes zarządu.
-
Gość: Piotr Zakens, *.icpnet.pl
2010/02/04 22:57:46
W imieniu Stowarzyszenia Kultura + oraz Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Psychofizycznej 'Melisa" wyrażam poparcie dla inicjatywy MadeInPoznan.
Piotr Zakens