Blog > Komentarze do wpisu

Kultura NGO dla Poznania

W cyklu spotkań roboczych w gronie Federacji madeinpoznan.org przygotowaliśmy propozycje korekt do Karty "Kulturalny Poznań" (stanowiącej część strategii Poznań 2030). Nasze stanowisko przedstawiliśmy na spotkaniu grupy roboczej pracującej nad Kartą, które odbyło się 22 stycznia o godz. 11:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Cieszy fakt, że grono opracowujące kartę przyjęło większość naszych propozycji jako godnych rozpatrzenia a w rezultacie prezydent Sławomir Hinc zaprosił naszego przedstawiciela do dalszych prac nad Kartą. Mamy nadzieję, że doprowadzi to do realnego uwzględnienia w strategii roli organizacji pozarządowych w tworzeniu potencjału kulturalnego miasta.


Pani Beata Mitmańska

Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki UMP

Przewodnicząca zespołu opracowującego

kartę strategiczną programu Kulturalny Poznań

 

Szanowni Państwo,

mając na względzie wagę opracowywanego przez Państwa dokumentu strategicznego – karty programu „Kulturalny Poznań“, będącej elementem przygotowań strategii Poznań 2030, po zapoznaniu się z dotychczas wypracowanymi przez Państwa zapisami, proponujemy:

  1. zmianę kierunku projektowanej instytucjonalizacji kultury, który to kierunek jest niezgodny nie tylko z aktualnie zachodzącymi zmianami w strukturze produkcji kulturalnej, ale i dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym i europejskim;
  2. większe osadzenie strategii w systemie legislacyjno-strategicznym państwa, poprzez jej powiązanie z aktualnie obowiązujacymi oraz projektowanymi nowelizacjami ustaw regulujących działalność kulturalną a także dokumentami strategicznymi (w aktualnej wersji polegają Państwo na nieaktualnych dokumentach jak NSRK do 2013 r., której to zaktualizowana wersja obejmująca okres do roku 2020 jest już dostępna od 5 lat);
  3. postawienie systemowej innowacyjności ponad konserwatyzmem, szczególnie w projektowaniu pola dla potencjalnie efektywniejszych modeli organizacji życia kulturalnego i produkcji kultury (zgodne z zapowiedziami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektowana jest możliwość powoływania niepublicznych instytucji kultury, zwiększania procentowego udziału środków rozdysponowywanych w konkursach wobec środków przeznaczanych na dotacje ogólne dla instytucji, a także wyrównianie szans w dostepie do środków publicznych instytucji i organizacji pozarządowych);
  4. jasne zdefiniowanie zakresu środków prowadzących do celu a więc zawartości merytorycznej i emocjonalnej związanej z projektowanym wzrostem znaczenia marki kulturalnego Poznania – co ma wyróźniać Poznań jako kulturalną metropolię w obliczu różnych grup odbiorców? Jak priorytetowe kierunki rozwoju będą powiązane z dystrybucją środków? Marka nie może być silna, jeśli nie zawiera w sobie skonkretyzowanego komunikatu wyróżniającego ją wśród konkurencji – czy na obecnym etapie karta to zapewnia?;
  5. odejście od szczegółowości katalogu priorytetowych imprez – ze względu na znaczną perspektywę czasową, istotne są zakresy tematyczne a nie konkretne wydarzenia, które powinny w strategii fukcjonować jedynie na zasadzie „dobrych praktyk“. Jedynie wąskie grono kilku priorytetowych wydarzeń powinno trafić do grupy imprez o zagwarantowanym finasowaniu przy jednoczesnej weryfikacji modeli ich finasowania;
  6. opracowanie bardziej szczegółowych zakładanych kosztów realizacji programu, w tym rozpisanie na lata, wraz z zakładanym, zmieniającym się w czasie profilem udziału środków budżetowych oraz zewnętrznych a także profilem wydatków przeznaczanych na różne formy finansowania kultury. Określenie mechanizmów mających wspomagać wzrost udziału środków pozabudżetowych, w szczególności środków prywatnych;
  7. prezycyjne określenie roli organizacji pozarządowych w realizacji celów strategii, zastąpienie ogólnych deklaracji zestawem konkretnych propozycji ukazujących stawianie NGO’sów w roli partnera w realizacji celów, podkreślających efektywność merytoryczną i ekonomiczną trzeciego sektora, realnego powiększania sfery możliwości działań organizacji;
  8. hierarchizację i temporalizację celów, w tym określenie priorytetów programowych oraz sposobów ich realizacji – podziału celów na krótko- i długoterminowe, oszacowanie i wskazanie narzędzi ich realizacji oraz zakładanych wyników z uwzględnieniem większego zakresu możliwych do zweryfikowania wskaźników;
  9. rozszerzenie niereprezentatywnego dla struktury poznańskiej kultury zespołu roboczego przygotowujacego Kartę, co z pewnością pozytywnie przełoży się na jej mertytorykę i pozwoli zaangażować w projektowany rozwój więcej elementów lokalnego potencjału;
  10. bezwzględną konieczność corocznej ewaluacji realizacji zapisów karty.

 

Z poważaniem,

Federacja madeinpoznan.org

sobota, 23 stycznia 2010, kulturapozainstytucja

Polecane wpisy