Blog > Komentarze do wpisu

Obywatelski projekt nowelizacji Karty Współpracy (cz.2)

Przedstawiamy drugą część obywatelskiego projektu nowelizacji Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi (§6 dotyczący Komisji Dialogu Obywatelskiego) zapraszając jednocześnie na konsultacje społeczne zaplanowane przez Oddział Koordynacji Współpracy UMP na najbliższy wtorek, 16 lutego o godz. 13:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. W kolejnym wpisie zaprezentujemy list przewodni tłumaczący charakter propozycji. Zapraszamy też do poparcia propozycji naszej propozycji - lista organizacji popierających będzie na bieżąco aktualizowana pod ostatnim wpisem.

 

KARTA WSPÓŁPRACY MIASTA POZNANIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

obywatelski projekt nowelizacji (wybór - tekst ujednolicony):

§6 Komisje Dialogu Obywatelskiego

 


 

 

 

§ 6

1. Zainteresowane organizacje mogą tworzyć Komisje Dialogu Obywatelskiego, działające przy komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania.

2. Stworzenie Komisji Dialogu może zainicjować minimum 10 organizacji, które wyrażą chęć współpracy w danym obszarze pożytku publicznego. Zainteresowane organizacje zgłaszają pisemnie wolę powołania Komisji Dialogu do dyrektora komórki organizacyjnej realizujacej zadania w ramach danego obszaru. Jeżeli wniosek spełnia warunki formalne zawarte w uchwale, dyrektor w ciągu 14 dni powołuje Komisję Dialogu i deleguje pracownika komórki organizacyjnej do prac w niej.

3. Komisja Dialogu jest powoływana na czas nieokreślony. Po powołaniu Komisji Dialogu każda organizacja prowadząca działalność statutową w ramach obszaru zainteresowania Komisji Dialogu może przystąpić do Komisji Dialogu. Zainteresowane organizacje zgłaszają pisemnie przewodniczącemu Komisji Dialogu wolę przystąpienia do niej. Jeżeli wniosek spełnia warunki formalne zawarte w uchwale, przewodniczący w ciagu 14 dni przyjmuje organizację i informuje o tym na kolejnym posiedzeniu Komisji Dialogu.

4. W ramach każdej z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta realizującej zadania z zakresu obszarów współpracy wymienionych w art. 4.1 ustawy, może zostać powołana jedna Komisja Dialogu zrzeszająca organizacje prowadzące działalność statutową w jego ramach.

5. Pierwsze posiedzenie nowo tworzonej Komisji Dialogu zwołuje w porozumieniu z organizacjami inicjującymi Komisję Dialogu, dyrektor komórki organizacyjnej w ciągu 14 dni od daty powołania Komisji Dialogu.

6. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej komisji dialogu odbywa się przy udziale przedstawicieli minimum 10 organizacji.

7. W skład komisji dialogu wchodzi po jednym przedstawicielu każdej z organizacji, która przystąpiła do Komisji Dialogu, jeden przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, delegowany przez kierującego właściwą komórką organizacyjną oraz jeden przedstawiciel Rady Miasta, delegowany z odpowiedniej komisji Rady Miasta.

8. Komisje Dialogu mają charakter inicjatywno-doradczy. Do ich zadań w szczególności należy:

1)    współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta;

2)    opiniowanie i inicjowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez władze Miasta w zakresie działalności danej komisji;

3)    delegowanie przedstawicieli do udziału w zespołach rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji;

4)    określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;

5)    występowanie do organów Miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności;

6)    aktywna współpraca z Radą.

9. Komisje Dialogu ustalają regulamin pracy, który określa tryb i organizację pracy, w tym sposób zwoływania posiedzeń komisji dialogu oraz sposób wyboru przewodniczących i przedstawicieli do Rady.

10.  Pracami Komisji Dialogu kieruje przewodniczący. Komisja Dialogu może powołać prezydium. Kadencja władz Komisji Dialogu trwa jeden rok. Informacja o przewodniczącym Komisji Dialogu, wraz z jego danymi kontaktowymi (adres poczty elektronicznej i numer telefonu) oraz nazwą organizacji, którą reprezentuje, znajduje się na stronie Miasta.

11.  Na pierwszym posiedzeniu w danym roku Komisja Dialogu wybiera na roczną kadencję przewodniczącego. Jeżeli w okresie trwania kadencji nastąpi wakat na funkcji przewodniczącego, członkowie Komisji Dialogu wybierają nowego przewodniczącego, którego kadencja wygasa w dniu wyboru przewodniczącego na rok następny.

12.  Na pierwszym posiedzeniu w roku, raz na dwa lata, Komisja Dialogu wybiera na dwuletnią kadencję przedstawiciela do Rady. Jeżeli w okresie trwania kadencji przedstawiciel Komisji Dialogu do Rady zostanie odwołany, członkowie Komisji Dialogu wybierają nowego przedstawiciela, którego kadencja wygasa wraz z końcem kadencji Rady.

13.  W uzasadnionych przypadkach utraty zaufania, na wniosek co najmniej połowy organizacji tworzących Komisję Dialogu, Komisja Dialogu ma prawo zmienić swojego przedstawiciela do Rady w ciągu kadencji.

14.  Ustępujący przewodniczący Komisji Dialogu jest zobowiązany w ciągu 30 dni przedstawić sprawozdanie z prac Komisji Dialogu w roku bieżącym i przesłać je do dyrektora komórki organizacyjnej, przy którym działa Komisja Dialogu oraz przedstawiciela Oddziału Koordynacji.

15.  Posiedzenia Komisji Dialogu są jawne i otwarte. Na stronie internetowej Miasta Komisja Dialogu zamieszcza:

1)    ogłoszenia o miejscu i terminie posiedzeń (na co najmniej 7 dni przed terminem spotkania);

2)    protokoły ze swoich posiedzeń, zawierające główne ustalenia i wyniki głosowań
(w terminie nie dłuższym niż 14 dni od odbycia spotkania);

3)    roczne sprawozdanie z pracy Komisji Dialogu.

16.  W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Komisje Dialogu mogą obradować wspólnie. Ustalają wówczas zakres, czas i formę współpracy.

17.  Obsługę techniczną Komisji Dialogu zapewniają właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania. Komisje Dialogu mogą odbywać swoje posiedzenia także w miejscach prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe oraz po godzinach pracy komórek organizacyjnych.

18.  Rozwiązaniu ulega Komisja Dialogu, która nie spotka się ani razu w ciągu kwartału lub w której liczba organizacji członkowskich spadnie poniżej dziesięciu.

19.  Rozwiązanie Komisji Dialogu stwierdza Dyrektor komórki organizacyjnej i przekazuje niezwłocznie oficjalną informację przewodniczącemu Rady. Po rozwiązaniu Komisji Dialogu wygasa mandat jej przedstawiciela w Radzie oraz mandat przedstawiciela komórki organizacyjnej, przy której funkcjonowała Komisja Dialogu.

 

poniedziałek, 15 lutego 2010, kulturapozainstytucja

Polecane wpisy