Blog > Komentarze do wpisu

Obywatelski projekt nowelizacji Karty Współpracy (cz.3)

Jeszcze kilka lat temu Poznań w kwestii współpracy z organizacjami pozarządowymi w wielu kwestiach był miastem innowacyjnym, wyprzedzającym obowiązujące w Polsce standardy. To tu, jako w pierwszym polskim mieście wprowadzono 3-letnie konkursy ofert, tu powstała jedna z pierwszych Miejskich Rad Pożytku Publicznego. Także budżet przeznaczany corocznie na konkursy ofert należy do największych w Polsce. Pozytywny obraz zaburza jednak fakt, że pewne rozwiązania dotyczące współpracy z organizacjami, będące kiedyś innowacyjnymi, dziś nie przystają już do wzrastającego potencjału organizacji oraz rozwiązań wypracowanych w innych miastach. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji przedstawiamy obywatelski projekt nowelizacji Karty Współpracy.

Praktyka funkcjonowania obecnego systemu, szczególnie MRPP i konsultacji społecznych zniechęciła dużą część organizacji do aktywnej współpracy, ograniczając swą aktywność najwyżej do roli beneficjenta dotacji. By odbudować potencjał współpracy i w perspektywie kilku lat znów stać się wzorem dla innych, należy jak najszybciej podjąć wysiłek wyraźnych zmian systemowych.

Stoimy dziś w obliczu finalizacji procesu nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która w najbliższych tygodniach wymusi daleko idące systemowe zmiany. Moment jest sprzyjający, należy więc jak najlepiej wykorzystać tę szansę. Istotne, by nie poprzestać na poziomie planu minimum (dostosowania prawa lokalnego do zapisów ustawy), ale korzystając z nadarzającej się okazji, doświadczeń innych miast oraz lokalnego potencjału, stworzyć innowacyjny system realnie oparty na ustawowych zasadach partnerstwa, pomocniczości, efektywności i jawności.

W cyklu spotkań roboczych zainicjowanych przez Federację madeinpoznan.org, początkowo wewnętrznych, następnie konsultowanych z przedstawicielami innych polskich miast, a w ostatecznej fazie z grupą przedstawicieli poznańskiego środowiska pozarządowego, wspólnie wypracowaliśmy obywatelską propozycję nowego kształtu Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. W naszych pracach skupiliśmy się przede wszystkim na daleko idącej reformie kształtu funkcjonalnego Miejskiej Rady Pożytku Publicznego oraz propozycji racjonalnego przeszczepienia na poznański grunt niektórych elementów tzw. „systemu warszawskiego”. Na podstawie analizy nowelizacji ustawy i dobrych praktyk czerpanych z innych modeli, proponujemy „system poznański”.

Najważniejszym elementem naszej propozycji jest wprowadzenie możliwości powoływania Komisji Dialogu Obywatelskiego, jako gremiów opiniodawczo-doradczych funkcjonujących przy poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta. Komisje Dialogu Obywatelskiego z założenia mają być funkcjonującym w ramach poszczególnych obszarów, forum współpracy, w ramach którego zainteresowane organizacje wraz z przedstawicielami wydziałów lub biur a także przedstawicielami Rady Miasta, będą miały możliwość konsultacji wszelkich dokumentów związanych z działalnością organizacji i współpracą. Stworzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego może zainicjować minimum 10 organizacji, które wyrażą chęć współpracy w danym obszarze pożytku publicznego. Komisja Dialogu Obywatelskiego powstaje więc z inicjatywy organizacji i ma charakter otwarty – w każdej chwili mogą dołączyć do niej kolejne organizacje prowadzące działalność statutową w ramach obszaru zainteresowania danej Komisji Dialogu. Rozwiązanie takie doprowadzić ma do zainicjowania stałej, oficjalnej i jawnej konwencji komunikacyjnej pomiędzy organizacjami i komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, w formie systematycznych spotkań roboczych. Mamy nadzieję, że poprzez swą potencjonalną efektywność, działalność Komisji Dialogu Obywatelskiego doprowadzi nie tylko do poprawy jakości współpracy, ale też aktywizacji wszystkich zainteresowanych stron.

Istotna z punktu widzenia efektywności współpracy jest też reforma funkcjonalna Miejskiej Rady Pożytku Publicznego. W obecnej Radzie znacząca dysproporcja przedstawicieli samorządu w stosunku do przedstawicieli organizacji pozarządowych (10:5) jest nie tylko negatywnym ewenementem w skali Polski, ale jest przede wszystkim niezgodna z zapisami nowelizacji Ustawy. Dlatego proponujemy zgodną z zapisami ustawy, reprezentatywną, konstrukcję składu osobowego Rady, w skład której miałoby wchodzić:

1)    siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych przez delegatów organizacji na spotkaniu Prezydenta Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi;

2)    pięciu przedstawicieli Rady Miasta Poznania, reprezentujących komisje Rady Miasta;

3)    przedstawiciel Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;

4)    przedstawiciele organizacji, wybrani po jednym z każdej Komisji Dialogu Obywatelskiego;

5)    przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, wydelegowani po jednym z każdej komórki organizacyjnej przy której działa Komisja Dialogu Obywatelskiego.

Za konstrukcją tą kryje się oczywiście wiele szczegółowo określonych rozwiązań i procedur. Już na pierwszy rzut oka, widzimy jednak, że jest to struktura o konkretnym założeniu minimalnym (w którym w skład Rady wchodzi 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych w wyborach oraz 6 przedstawicieli samorządu – Rady Miasta i Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi), otwarta jednak na poszerzenie składu Rady (przy jednoczesnym zachowaniu 1 os. przewagi przedstawicieli organizacji) w przypadku aktywności organizacji wyrażanej w powoływaniu z ich inicjatywy kolejnych Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Bardzo ważna w ramach projektowanego systemu jest transparentność wszelkich procedur oraz jawność prac, zarówno Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, jak i poszczególnych Komisji Dialogu Obywatelskiego. Objawia się ona w wielu zapisach, od tych naturalnych, o jawności posiedzeń interesujących nas organów, aż do propozycji bieżącej sprawozdawczości prac na stronach Miasta. Co istotne, w ramach przygotowywania projektu, postanowiliśmy przenieść na poziom miejskiej rady wiele rozwiązań zapisanych w ustawie dla poziomy centralnego lub wojewódzkiego, co wiąże się z potrzebą spełniania bardziej rygorystycznych procedur, ale jednocześnie ma być impulsem do zwiększenia efektywności proponowanych struktur.

Wszystkie proponowane zmiany, zaprezentowane w opublikowanych poniżej wpisach roboczej wersji proponowanych zapisów nowej Karty Współpracy, doprowadzić mają do poprawy jakości partnerstwa, zwiększenia roli organizacji pozarządowych w procesach opiniodawczo-doradczych oraz poprawy reprezentatywności projektowanych organów. Przede wszystkim jednak, propozycja ta stworzyć ma ramy do aktywizacji, zarówno przedstawicieli organizacji jak i samorządu, w celu podniesienia rangi i poziomu usług społecznych świadczonych przez Miasto. „Współpraca – wydanie drugie poprawione” to więc przede wszystkim osadzona w nowelizacji ustawy i praktyce funkcjonowania systemu demokratycznego w Polsce, propozycja otwarcia nowego rozdziału współpracy opartej na wzajemnym szacunku i realnie praktykowanych, ustawowych zasadach partnerstwa, pomocniczości, efektywności i jawności.

Korzystając z okazji, wszystkich zainteresowanych kształtem przyszłej współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz szczegółami proponowanego przez nas modelu, zapraszamy na konsultacje społeczne Karty Współpracy, zaplanowane przez Odział Koordynacji Współpracy na najbliższy wtorek, 16 lutego o godz. 13:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

 

Z nadzieją na zrozumienie wspólnej sprawy i otwarcie istotnej dyskusji, autorzy projektu,

Federacja madeinpoznan.org (6 organizacji)

Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja SIC! - Centrum Innowacji Społecznej

Stowarzyszenie ARTSPACE

Stowarzyszenie My-Poznaniacy

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących

Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych (51 organizacji)

Jakub Mróz

 


Jeśli tylko uważają Państwo naszą propozycję za wartą wprowadzenia w życie, prosimy o maila na adres: info@madeinpoznan.org z informacją o poparciu oraz nazwą organizacji. Lista organizacji popierajacych będzie na bieżąco aktualizowana.


DOTYCHCZAS PROJEKT POPARLI:

1. Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych

2. Stowarzyszenie Artystyczne Usta Usta

3. Stowarzyszenie STARTER

4. Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „Środek Świata“

5. Fundacja Tranzyt

6. Fundacja Mały Dom Kultury

7. Fundacja ARKA L'ARCHE Wspólnota w Poznaniu

8. Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób Psychicznie Chorych WSPÓLNOTA

9. Fundacja Pomocy Samotnej Matce PRO VITA

10. Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej

11. Fundacja „Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju

12. Poznańskie Stowarzyszenie Aikido Nishio

13. Stowarzyszenie Klamerka

14. Centrum Monitorowania Odpowiedzialności Biznesu

15. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny – Poznań

16. Polski Komitet Pomocy Dzieciom

17. Stowarzyszenie No Women No Art

18. Stowarzyszenie Teatralne Teatr Biuro Podróży

19. Stowarzyszenie Teatr Strefa Ciszy

20. Stowarzyszenie Pomocy Królikom

21. Ruch Społeczno-Ekologiczny "Pomoc Ludziom i zwierzętom"

22. Stowarzyszenie Morasko XXI

23. Stowarzyszenie na rzecz kobiet i ich rodzin NEFTIS

24. Fundacja Barak Kultury

25. Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji

26. Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju

27. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Upośledzeniem Umysłowym

28. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

poniedziałek, 15 lutego 2010, kulturapozainstytucja

Polecane wpisy