Blog > Komentarze do wpisu

Obywatelski projekt nowelizacji Karty Współpracy (cz.1)

Przedstawiamy pierwszą część obywatelskiego projektu nowelizacji Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi (§2 - słowniczek pojęć oraz §5 dotyczący Miejskiej Rady Pożytku Publicznego) zapraszając jednocześnie na konsultacje społeczne zaplanowane przez Oddział Koordynacji Współpracy UMP na najbliższy wtorek, 16 lutego o godz. 13:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. W kolejnych wpisach zaprezentujemy kolejną część projektu (§6 - Komisje Dialogu Społęcznego) oraz list przewodni tłumaczący charakter propozycji. Pod ostatnim wpisem będzie mozliwosć poparcia propozycji do czego już teraz serdecznie zachęcamy.

 


 

KARTA WSPÓŁPRACY MIASTA POZNANIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

obywatelski projekt nowelizacji (wybór - tekst ujednolicony):

§2 słowniczek pojęć

§5 Miejska Rada Pożytku Publicznego

 


 

 


§ 2

Słowniczek pojęć:

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)         wydziale lub biurze – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Poznania;

2)         dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);

3)         radzie – rozumie się przez to Miejską Radę Pożytku Publicznego;

4)         komisjach dialogu – rozumie się przez to Komisje Dialogu Obywatelskiego działające przy określonych wydziałach bądź biurach Urzędu Miasta Poznania;

5)         konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

6)         Mieście – rozumie się przez to miasto Poznań;

7)         organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

8)         partnerach społecznych i gospodarczych – rozumie się przez to organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia
6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080,
z późn. zm.), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe
oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049);

9)         Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta miasta Poznania;

10)      Oddziale Koordynacji – rozumie się przez to Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Poznania;

11)      programie – rozumie się przez to roczny program współpracy Miasta Poznania
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

12)      stronie miasta – rozumie się przez to adres internetowy www.poznan.pl/organizacje;

13)      środkach pozabudżetowych – rozumie się przez środki finansowe pochodzące
z funduszy:

a)     Unii Europejskiej,

b)    strukturalnych,

c)     innych państw i organizacji międzynarodowych,

d)    polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,

e)     podmiotów komercyjnych.

Do środków pozabudżetowych nie zalicza się środków finansowych pochodzących
z budżetu: samorządu oraz państwa, z wyjątkiem środków wskazanych w pkt a –c.

14)      ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

15)      ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  –  rozumie się przez to ustawę z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84,
poz. 712);

 

§ 5

1. Organizacje uczestniczą w działaniach programowych Miasta, w szczególności poprzez udział swoich przedstawicieli w Miejskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Komisjach Dialogu Obywatelskiego.

2. Miejska Rada Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo–doradczym oraz pomocniczym Prezydenta Miasta Poznania.

3. Miejską Radę Pożytku Publicznego powołuje Prezydent Miasta Poznania.

4. Do zadań Rady należy w szczególności:

1)    współtworzenie i opiniowanie kierunków działań Miasta w zakresie współpracy z organizacjami, w szczególności projektów uchwał władz Miasta i innych dokumentów;

2)    opiniowanie projektów aktów prawnych w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;

3)    opiniowanie projektu programu oraz innych projektów realizowanych
z udziałem organizacji;

4)    ocena realizacji programu i przedstawianie jej właściwym organom Miasta
i organizacjom;

5)    wyrażanie opinii o stosowaniu ustawy przez Miasto oraz jego jednostki organizacyjne
i występowanie do organów Miasta z odpowiednimi wnioskami w tym zakresie – także na wniosek organizacji;

6)    udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;

7)    udział w opracowywaniu strategii rozwoju Miasta i programów społecznych;

8)    współpraca z Komisjami Dialogu i innymi podmiotami opiniodawczo-doradczymi Miasta,

9)    wyznaczanie strategicznych kierunków współpracy na kolejne lata.

5. W skład Rady wchodzą:

1)    siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych przez delegatów organizacji na spotkaniu Prezydenta Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Organizacje zgłaszają kandydatów na co najmniej 7 dni przed terminem wyborów. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez złożenie odpowiedniego formularza kandydata wraz z rekomendacją co najmniej 10 organizacji;

2)    przedstawiciel Oddziału Koordynacji;

3)    pięciu przedstawicieli Rady Miasta Poznania, reprezentujących komisje:

a)     Kultury i Nauki,

b)    Oświaty i Wychowania,

c)     Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego,

d)    Kultury Fizycznej i Turystyki,

e)     Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska;

4)    przedstawiciele organizacji, wybrani po jednym z każdej Komisji Dialogu, o których mowa w §6;

5)    przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, wydelegowani po jednym z każdej komórki organizacyjnej przy której działa Komisja Dialogu.

6. Kadencja Rady trwa dwa lata.

7. Skład Rady jest jawny. Informacje o członkach Rady, wraz z ich danymi kontaktowymi (adres poczty elektronicznej i numer telefonu), znajdują się na stronie Miasta.

8. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, wybierany na dwuletnią kadencję przez członków Rady zwykłą większością głosów. Jeżeli w okresie trwania kadencji nastąpi wakat na funkcji Przewodniczącego Rady, członkowie Rady wybierają nowego Przewodniczącego, którego kadencja wygasa w dniu wyboru Przewodniczącego na następną kadencję.

9. Przewodniczący Rady, w miarę potrzeb, może z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady, zapraszać do udziału w posiedzeniach ekspertów i obserwatorów, nieposiadających prawa głosowania, w tym pracowników Urzędu Miasta Poznania
lub organizacji.

10. Posiedzenia Rady są jawne. Informacje o posiedzeniach Rady oraz protokoły z posiedzeń publikowane są na stronie internetowej Miasta, przy czym zaproszenie na kolejne posiedzenie Rady (zawierające dokładny termin, miejsce oraz porządek obrad) powinno zostać opublikowane z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem a protokół z posiedzenia Rady najpóźniej na 14 dni po terminie posiedzenia. Na pierwszym posiedzeniu Rady w danym roku Rada ustala harmonogram posiedzeń na cały rok.

11. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący przynajmniej raz na 60 dni, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków Rady.

12. Opinie, wnioski i inne ustalenia Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

13. Rada, na wniosek Przewodniczącego, uchwala regulamin organizacyjny zwykłą większością głosów.

14. Rada odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:

a)     na jego wniosek;

b)    na uzasadniony wniosek członka Rady poparty głosami co najmniej 2/3 składu Rady;

c)     w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe;

d)    jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

e)     w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady;

f)     na wniosek Komisji Dialogu, której członek Rady jest przedstawicielem.

15. W przypadku odwołania członka Rady przed upływem kadencji, skład Rady zostaje uzupełniony drogą kooptacji, przy czym w przypadku:

a)     członków Rady wybranych na spotkaniu Prezydenta Miasta z organizacjami pozarządowymi, do składu Rady zostaje powołany kandydat, który podczas wyborów otrzymał kolejną liczbę głosów;

b)    członków Rady będących przedstawicielami Komisji Dialogu, do składu Rady zostaje powołany kolejny przedstawiciel wybrany przez organizacje tworzące daną Komisję Dialogu;

c)     członków Rady będących przedstawicielami Oddziału Koordynacji, Rady Miasta Poznania oraz komórek organizacyjnych przy których działają Komisje Dialogu, do składu Rady zostaje powołany kolejny przedstawiciel oddelegowany odpowiednio przez Oddział Koordynacji, odpowiednią komisję Rady Miasta lub odpowiednią komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Poznania.

16. Szczegółówe rocedury powoływania i odwoływania Przewodniczącego oraz innych członków Rady orkeśla regulamin organizacyjny.

17. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów prawnych lub dokumentów strategicznych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia;

18. Rada może powoływać grupy robocze do opracowywania zagadnień wchodzących w kompetencje Rady. Grupy robocze przedstawiają rezultaty swojej pracy na bieżąco na forum Rady.

19. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Urząd Miasta Poznania.


poniedziałek, 15 lutego 2010, kulturapozainstytucja

Polecane wpisy