Blog > Komentarze do wpisu

W POZNANIU POWSTAJE KOMISJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. KULTURY

Po kilkunastu miesiącach starań poznańskich organizacji pozarządowych 9 czerwca 2011 roku Prezydent Miasta Poznania podpisał zarządzenie w sprawie trybu powoływania i organizacji Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO). Pierwszą Komisję zakładają właśnie organizacje kulturalne.

Komisje Dialogu Obywatelskiego to gremia inicjatywno-doradcze tworzone przez organizacje pozarządowe oraz Miasto Poznań, działające przy właściwych komórkach organizacyjnych (Wydziałach lub Biurach) Urzędu Miasta Poznania. Do zadań KDO należą przede wszytkim: opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie działalności danej Komisji, określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, występowanie do organów Miasta Poznania z wnioskami w zakresie swojej działalności oraz aktywna współpraca z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Formuła ta od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje już w Warszawie (gdzie pod nazwą „Komisja Dialogu Społecznego” funkcjonuje aż 28 Komisji przy 11 miejskich Biurach) i właśnie na podstawie stołecznych doświadczeń został zbudowany model poznański, różniący się jednak od pierwowzoru kilkoma kwestiami wyniakającymi głównie z ewaluacji praktyki działań warszawskich KDO. Najważniejszymi kwestiami różnocującymi, jest możliwość powołania tylko jednej Komisji przy danej jednostce organizacyjnej Miasta oraz relacja Komisji i Rady Działalności Pożytku Publicznego. 


Możliwość powoływania KDO wynika z uregulowań art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którymi jedną z form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy jest tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
Powstanie Komisji Dialogu Obywatelskiego może zainicjować minimum 10 organizacji, zgłaszając pisemnie dyrektorowi właściwej komórki wolę utworzenia Komisji. W jej skład wchodzi co najmniej jeden pracownik UMP oraz po jednym przedstawicielu każdej z organizacji.

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu. Komisja może dodatkowo powołać Prezydium, które wraz z Przewodniczącym tworzą władze Komisji Dialogu. Kadencja władz trwa do końca roku kalendarzowego, po czym ponownie dokonuje się ich wyboru.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-inicjatywne Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury, która miałaby służyć współpracy poznańskich organizacji działających na polu kultury z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania. Spotkanie zostało zaplanowane na 1 września 2011 roku o godz. 19:00 w Klubokawiarni Meskalina na Starym Rynku (obok Galerii Miejskiej Arsenał). Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: m.mackiewicz@psit.org.pl. 

poniedziałek, 22 sierpnia 2011, kulturapozainstytucja

Polecane wpisy